Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune

Vedtatt i fellesnemnda 11.05.2017 PS 26/17.

I henhold til kommunelovens § 42 vedrørende arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representanter, samt gi erstatning for tap av arbeidsinntekt og dekke reelle utgifter forbundet med tillitsvervet.

1. TAPT ARBEIDSFORTJENESTE

Alle folkevalgte har krav på å få dekt tapt arbeidsinntekt som følge av verv i Indre Fosen kommune, det være seg i forbindelse med formelle møter eller andre oppdrag som folkevalgt/tillitsvalgt, jf. pkt. 4.4.1. Tapt arbeidsfortjeneste må kreves skriftlig.

1.1. Legitimerte tap

1.1.1. For folkevalgte som får tap i arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv, dekker kommunen dette tapet på grunnlag av arbeidsattest fra arbeidsgiver. Denne skal omfatte trekk i lønn, tapte feriepenger og ev. tapt pensjonsgrunnlag. Øvre grense for krav per dag er inntil dagslønn for ordfører.

1.1.2. For lønnstakere kan det inngås avtale med arbeidsgiver til vedkommende om at den ansatte utbetales full lønn under deltakelse i folkevalgte møter, og at Indre Fosen kommune refunderer arbeidsgivers lønn- og sosiale utgifter direkte til arbeidsgiver etter samlet krav.

1.1.3. Folkevalgte som er ansatt i offentlig eller privat virksomhet og som ikke blir trukket i lønn for fravær ved ivaretakelse av kommunale verv, vil ikke få vederlag for tapt arbeidsinntekt.

1.1.4. Dersom andre tillitsvalgte enn valgte i kommunale tillitsverv ønskes til fellesmøter eller drøftinger i kommunal regi, kan disse etter godkjenning av ordfører få refundert tapt arbeidsfortjeneste fullt ut etter regning.

1.2. Ulegitimerte tap

1.2.1. Hjemmearbeidene, studenter, frilansere og andre som har ulegitimert tap av inntekt pga. kommunale verv, kan etter skriftlig krav få godtgjort kr 155,- pr. time, inntil kr 1.240,- pr. møtedag uten dokumentasjon.

1.2.2. Yrkesaktive som er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i bedrifter hvor de er medeier, styremedlem eller daglig leder, og som ikke kan dokumentere direkte tapt arbeidsfortjeneste kan etter skriftlig krav få godtgjort kr 275,- pr. time, inntil kr 2.200 pr. møtedag uten dokumentasjon.

2. VEDERLAG FOR UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID

Folkevalgt som har omsorg for barn, syke, eldre og funksjonshemmede, får etter regning dekt utgifter til tilsyn og pleie.

3. REISEUTGIFTER

Godtgjøring utbetales etter den til enhver tid gjeldende reiseregulativ for fast ansatte i kommunen. Reisene må være mest mulig samordnet, både av økonomiske og miljømessige hensyn. Krav om dekking av reiseutgifter skal leveres etter hvert møte, og senest innen 3 mnd.

Kommunen dekker reiseregninger på inntil kr 2000,- per møte. Folkevalgte som på grunn av studier, arbeid eller andre årsaker har midlertidig bosted i en annen kommune, har anledning til å inngå egen avtale med rådmannen for å få dekt reiseregninger som overstiger 2.000,- per møte.

4. GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

Godtgjøring til folkevalgte skal fastsettes ut i fra den arbeidsbelastning en antar vervet medfører, uavhengig av viktigheten av de enkelte verv.

4.1. Ordfører – gjøres gjeldende fra 01.01.2018

Ordføreren frikjøpes i 100 % stilling. Som godtgjøring utbetales lønn tilsvarende 100 % av stortingsrepresentantens grunnlønn. Ordføreren gis verken fast- eller møtegodtgjøring som leder eller medlem av utvalg, råd eller nemnder. Ordfører tilknyttes egen pensjonsordning for folkevalgte.

4.2. Varaordfører - gjøres gjeldende fra 01.01.2018

Varaordfører blir frikjøpt i inntil 50 % stilling. Som godtgjøring blir det utbetalt lønn tilsvarende 90 % av ordfører sin grunnlønn. Varaordføreren gis verken fast- eller møtegodtgjøring som leder eller medlem av utvalg, råd eller nemnder. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter gjeldene satser dersom samlet arbeidsfravær overstiger 50 % stilling pr. år. Ved ordførers fravær i forbindelse med ferieavvikling, skal varaordfører ikke tiltrå i høyere stillingsprosent. Ved behov kan det likevel gjøres unntak av denne bestemmelsen. Behov vurderes fortløpende av ordfører og/eller Formannskapet.

4.3. Faste godtgjøringer

4.3.1. Formannskapets medlemmer mottar årlig fast godtgjøring på 2,7 % av ordførers godtgjøring.

4.3.2. Ledere av utvalg mottar årlig en fast godtgjøring på 2,7 % av ordførers godtgjøring.

Fravær med mer enn ¼ av møtene fører til 25 % reduksjon i den faste godtgjøringen.

4.4. Møtegodtgjøring

4.4.1. Godtgjøringen for møter i formannskap, utvalg og råd valgt i medhold av kommuneloven, eller nedsatt av annet kommunalt organ, settes til 1 ‰ av ordførers godtgjøring. Dette gjelder også ad-hoc komiteer og møter hvor folkevalgte deltar på vegne eller i regi av Indre Fosen kommune. Slik deltakelse skal på forhånd godkjennes av ordfører.

4.4.2. Godtgjøring for møter i kommunestyret settes til 1,5 ‰ av ordførers godtgjøring per møte.

4.4.3. Møteledere i råd og utvalg oppnevnt av kommunestyret, som ikke mottar fast godtgjøring, gis et tillegg på kr. 300,- per møte. Dette gjelder også for nestledere eller setteledere i møter hvor disse fungerer som ledere.

Der flere møter faller på samme dag, utbetales godtgjøring kun for ett møte. Godtgjøringens størrelse bestemmes av det møtet som gir den høyeste sats/godtgjøring. For møter med en varighet på inntil to timer blir det utbetalt halv møtesats.

4.5. Godtgjøring for PC/nettbrett - gjøres gjeldende fra 01.10.2019

Alle faste medlemmer i kommunestyret og kommunale utvalg får mot kvittering dekket utgifter til utstyr for elektronisk kommunikasjon (for eksempel mobil, pc og nettbrett) med inntil kr. 5 000,- per valgperiode. Varamedlemmer mottar denne godtgjøringen etter følgende fordeling:

 Partigruppe på 1-4 representanter i kommunestyret: 1. vara

 Partigruppe på 5-9 representanter i kommunestyret: 1. og 2. vara

 Partigruppe på 10 + representanter i kommunestyret: 1., 2. og 3. vara

4.6. Gruppeledere i kommunestyret

Gruppeledere fra partigrupperinger i kommunestyret gis en årlig fast godtgjøring på kr 3.000,- med kr 275,- i tillegg per fast medlem i kommunestyret.

5. PENSJONSRETTIGHETER, SYKELØNNSORDNING OG FERIEPENGER

5.1. Pensjon

Folkevalgte som mottar godtgjøring beregnet ut fra minst 20 % stilling blir innmeldt i kommunens pensjonsordning for folkevalgte.

5.2. Sykepenger

For folkevalgte omfatta av pkt. 6.1 vil det ved fravær grunnet sykdom meldt i samsvar med NAV sine regler for sykelønn, ikke foretas reduksjon i de faste godtgjøringene.

5.3. Feriepenger

Folkevalgte omfattes ikke av ferieloven, men årlig fritid beregnes tilsvarende ferielovens bestemmelser.

6. UTBETALING AV GODTGJØRING OG ERSTATNING

6.1. Utbetaling av fast godtgjøring og tapt arbeidsinntekt

Folkevalgte som godtgjøres på hel- og deltid får årlig fast godtgjøring utbetalt som 12 like store deler. Andre som har fast godtgjøring, får utbetalt godtgjøringen etterskuddsvis 2 ganger pr. år.

6.2. Utbetaling av møtegodtgjøring

Møtegodtgjøringer blir i hovedsak utbetalt i påfølgende måned. I møter hvor det ikke er kommunal sekretær tilstede, har møteleder ansvar for å innrapportere møtedeltakelse. Ved andre representasjonsoppdrag som utløser krav om møtegodtgjøring må hver enkelt selv innrapportere dette til kommuneadministrasjonen. Krav må sendes inn fortløpende og senest innen 3 måneder.

6.3. Utbetaling av erstatning for tapt arbeidsinntekt

Som hovedregel skal kravet leveres etter hvert møte, og senest innen 3 måneder.

7. ETTERGODTGJØRING/ETTERLØNN

Folkevalgte i verv på 60 % eller mer gis slik ettergodtgjøring/etterlønn ved valgperiodens utløp:

a) Om vedkommende gjeninntrer i tidligere stilling eller inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp, mottar vedkommende godtgjøring for 1 måned i tillegg til den måneden valgperioden utløper.

b) Om vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp, mottar vedkommende godtgjøring for 3 mnd.

Ettergodtgjøring som beskrevet i punkt a) og b) opphører i det vedkommende trer inn i jobb før angitt periode er utløpt.

8. TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER - gjøres gjeldende fra 01.01.2018

Politiske partier og grupperinger som er representert i kommunestyret i valgperioden får følgende tilskudd per år i perioden 2015-2019:

- Grunnbeløp kr 3.565,-

- Tillegg per faste kommunestyremedlem kr 1.280,-

Politiske ungdomspartier som leverer årsmøteprotokoll får kr 2000,- i årlig tilskudd.

9. REGULERING AV SATSER

Der det ikke er beskrevet noe annet gjelder satsene i dette reglementet fra og med 01.07.2017.

Ordførerens godtgjøring, og følgelig kommunens satser for møtegodtgjøringer, blir regulert fortløpende etter stortingsrepresentantenes grunnlønn. Andre timesatser og godtgjøringer ligger fast for hele perioden. Avtroppende kommunestyre har ansvar for at dette reglementet blir revidert på slutten av hver valgperiode og i god tid før nytt kommunestyre blir konstituert.

10. FORTOLKNINGER OG LIGNENDE

Reglement for godtgjøring til folkevalgte administreres av rådmannen. Dersom det oppstår uklarheter om fortolkning av bestemmelsene i dette reglement legges saken fram for formannskapet.

Formannskapet gis fullmakt til å avgjøre tvilsspørsmål omkring dette reglementet. Saker om fortolkning kan av folkevalgte påklages til kommunestyret

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.